Regulamin

sklepu internetowego SHOP DZIUGAS HOUSE

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego SHOP DZIUGAS HOUSE.
 2. Właścicielem SHOP DZIUGAS HOUSE jest Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 90.000,00 złotych.
 3. Dziugas Poland sp. z o.o. w Warszawie, za pośrednictwem SHOP DZIUGAS HOUSE  świadczy usługi zapoznania się z asortymentem SHOP DZIUGAS HOUSE, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: www.dziugashouse.pl oraz Dostaw Towarów.
 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego SHOP DZIUGAS HOUSE (dalej „Regulamin”), po jego zaakceptowaniu przez Klienta (zaznaczeniu przy zakupie Towaru pola akceptacji Regulaminu SHOP DZIUGAS HOUSE) i złożeniu Zamówienia Towaru przez Klienta staje się elementem treści Umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą i jest wiążącym dla stron dokumentem prawnym, w którym określono prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki zakupu Towaru i płatności za niego, procedurę Dostawy i Zwrotu Towaru, odpowiedzialność stron oraz inne regulacje związane z umową sprzedaży w SHOP DZIUGAS HOUSE.
 2. Przy dokonywaniu przez Klienta zakupów w sklepie SHOP DZIUGAS HOUSE stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia, dlatego Klient winien zapoznać się z Regulaminem przy każdym zakupie.
 3. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej dziugashouse.pl oraz w wersji drukowanej w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy Cheese Dziugas House ul. Dobra 42,00-312 Warszawa.
 4. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 90.000,00 złotych.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w SHOP DZIUGAS HOUSE .
 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w SHOP DZIUGAS HOUSE, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Serwis (Strona Internetowa) – platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem:  www.dziugashouse.pl, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów. Zakazuje się użytkownikom Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie. Obsługę Serwisu prowadzi, Žemaitijos Pienas UAB, Sedos g. 35A, Telšiai.
 6. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.
 7. Towar/Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę w SHOP DZIUGAS HOUSE, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.
 8. Administrator Danych Osobowych – Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 90.000,00 złotych.
 9. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login i Hasło.
 10. Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie z SHOP DZIUGAS HOUSE.
 11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie z SHOP DZIUGAS HOUSE.
 12. Adres e-mail  – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu “Moje Konto”.
 13. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w SHOP DZIUGAS HOUSE, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.
 14.  Koszyk – element oprogramowania SHOP DZIUGAS HOUSE, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości  oraz ich modyfikację.
 15. Zamówienie oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu.
 16. Obszar Dostawy – obszar, na którym Sprzedawca zapewnia dokonywanie Dostaw. Dostawy nie będą dokonywane poza Obszarem Dostawy. Obszaru Dostawy obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Dostawca – wybrany przez Sprzedawcę, na podstawie odrębnej umowy, podmiot wykonujący Dostawę Zamówienia z SHOP DZIUGAS HOUSE.
 18. Dostawa – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.
 19. Adres Dostawy – adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy, znajdujący się na Obszarze Dostawy.
 20. Termin Dostawy – data Dostawy określona przez Dostawcę, wskazana przy składaniu Zamówienia przez Klienta.
 21. Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta lub inną osobę pod Adresem Dostawy.
 22. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu SHOP DZIUGAS HOUSE, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, przesyłanie Newslettera.
 23. Newsletter –  usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.
 24. Cheese Dziugas House – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem:                   ul. Dobra 42,0-312 Warszawa.
 25. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

III. Rejestracja

 1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem SHOP DZIUGAS HOUSE, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
 3. Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W celu utworzenia Konta Klienta poza procesem zawarcia Umowy wymagane jest podanie adresu e-mail. W trakcie realizacji procesu składania Zamówienia i zawierania Umowy wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Adres  Dostawy. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą Klient winien podać pełne oznaczenie Przedsiębiorcy i numer NIP. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.
 4.  Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości i aktualności danych osobowych. Klient jest odpowiedzialny za to by dane podane w formularzu rejestracyjnym były dokładne i poprawne. W wypadku, gdy dane podane w formularzu rejestracyjnym ulegają zmianie Klient winien dokonać ich aktualizacji. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Klientowi lub osobom trzecim wskutek tego, że Klient wskazał dane niezgodne z prawdą, niepełne, nieaktualne lub nie dokonał ich aktualizacji po zmianie.
 5. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące Hasła (liczba i rodzaj znaków) przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.
 6. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 7. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie SHOP DZIUGAS HOUSE oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.
 8. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 1. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, systematyzowanie, wykorzystanie i przetwarzanie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie danych osobowych przekazanych przez Klienta bezpośrednio lub pośrednio poprzez Rejestrację i odwiedzenie sklepu SHOP DZIUGAS HOUSE.
 2. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.
 1. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia swojego Konta Klienta. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta oraz po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie Klienta. W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi korzystanie z usług Serwisu lub anulować Rejestrację Klienta bez uprzedzenia, w przypadku, gdy Klient korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, usiłuje naruszyć stabilność pracy lub bezpieczeństwo SHOP DZIUGAS HOUSE  lub zamówień SHOP DZIUGAS HOUSE.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć liczbę zarejestrowanych Klientów w SHOP DZIUGAS HOUSE , biorąc pod uwagę możliwości techniczne systemu Serwisu.

 

 1. Składanie Zamówień
 1. Zamówienia Klientów przyjmowane są przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Dostawy.
 3. Złożenie Zamówienia z Dostawą na adres poza Obszarem Dostawy nie jest możliwe.
 4. Koszt Dostawy oraz przewidywany Terminy Dostawy są widoczne w Koszyku. Składając Zamówienie Klient akceptuje koszt Dostawy, który jest dodawany do końcowej płatności za Zamówienie, jak również wskazuje Adres Dostawy i numer telefonu do kontaktu.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia  przez Klienta Zamówienia w Serwisie: dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 

Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez SHOP DZIUGAS HOUSE Klient powinien:

 • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
 • włączyć obsługę plików cookies,
 • posiadać aktywne konto e-mail.

 

Korzystanie z SHOP DZIUGAS HOUSE może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

 1. Klient składa Zamówienie  wybierając Towary z oferty SHOP DZIUGAS HOUSE. Dodawanie Towarów do  Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako “Do koszyka”. Koszyk znajduje się w menu SHOP DZIUGAS HOUSE, w prawym górnym rogu.
 1. Następnie:
 • Klient wybiera sposób Dostawy (przesyłka kurierska albo odbiór w Cheese Dziugas House),  formę płatności; (zapłata on-line a w przypadku Odbioru Zamówienia w Cheese Dziugas House także przy odbiorze).  Klient, który chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany  do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta,
 • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Zapłać teraz”,

 

 • na tym etapie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin,

 

 • na adres e-mail Klienta przesłana będzie wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia                          i przystąpienie do realizacji  oraz wiadomość potwierdzająca dokonanie zapłaty.

 

 

 1. Warunki sprzedaży
 1. Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny podane są w polskich złotych.
 2. Sprzedawca zastrzega, że może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakupie określonych Towarów, w tym ograniczenia uzależnione od wartości zamówienia Klienta. W każdym przypadku o ograniczeniach Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku niedostępności w SHOP DZIUGAS HOUSE Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedawca  niezwłocznie powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości lub w części. Towary niedostępne nie zostaną dostarczone Klientowi.
 4. Jeżeli Klient zapłacił za Towary przy Zamówieniu, zwrot ceny za Towar opłacony przez Klienta, ale niedostarczony zostanie dokonany Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni od upływu Terminu Dostawy.
 5. Jeżeli jest to zaznaczone przy składaniu Zamówienia, Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę za opakowanie, w którym Towary zostaną dostarczone. Kwota za opakowanie, jeśli występuje, będzie automatycznie doliczana do wartości Koszyka. Wysokość opłaty za opakowanie jest widoczna podczas składania Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Dostawcy pod wskazanym numerem telefonu.
 7. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru w Terminie Odbioru Zamówienia i zapłaty wskazanej przez Sprzedawcę ceny za Towary.
 8. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów promocyjnych obejmujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 9. Promocje w SHOP DZIUGAS HOUSE dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

 

 1. Dostawa i Odbiór Towarów
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia  przez Klienta Zamówienia i przystąpienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przystąpieniu do realizacji Zamówienia poprzez wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na Adres e-mail Klienta.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawy wyłącznie na Obszarze Dostawy.
 3. Opłaty za Dostawę są widoczne podczas składania Zamówienia.  Opłata za Dostawę obciąża Klienta, chyba że postanowiono inaczej.
 1. Przed dostawą Towaru Klient otrzyma wiadomość SMS lub powiadomienie na Adres e-mail, w zależności od opcji stosowanej przez Dostawcę, z numerem przesyłki oraz linkiem internetowym. Ze względu na specyfikę Towaru Klient nie powinien przekierowywać przesyłki do paczkomatu, ponieważ w takim wypadku może dojść do naruszenia wymaganego dla wszystkich Towarów reżimu temperaturowego, co wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru.
 2. Klient jest zobowiązany do Odbioru Zamówienia od Dostawcy we wskazanym w Zamówieniu Terminie Dostawy i pod wskazanym przez Klienta Adresem Dostawy.
 1. Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od Dostawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp/dojazd do miejsca przeznaczenia, stan zagrożenia epidemiologicznego).
 2. Osoba która nawiąże kontakt z Dostawcą pod Adresem Dostawy w sprawie Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną do odbioru Zamówienia.
 3. Dostawca zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia kompletności oraz stanu dostarczonych Towarów.
 4. Klient poinformuje Dostawcę jeżeli podczas Dostawy stwierdzi niekompletność Zamówienia, dostarczenie Towarów nieobjętych Zamówieniem lub wady Towarów. Okoliczności te zostaną odnotowane w dokumencie dostawy.
 5. Klient lub osoba upoważniona przez Klienta potwierdza dokonanie Dostawy podpisując dokument Dostawy. Za podpisanie dokumentu Dostawy uważa się w szczególności złożenie podpisu na wyświetlaczu urządzenia elektronicznego. W okresie obowiązywania na obszarze RP stanu epidemii, w szczególności w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz trzydziestu dni po jego odwołaniu, za zgodą Klienta, możliwe jest odstąpienie od podpisania przez Klienta dokumentu Dostawy.
 6.  W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Terminie Dostawy i w dodatkowym terminie wskazanym przez Dostawcę, Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.
 7. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nieodebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie, pomniejszona o koszty Dostawcy związane z Dostawą i zwrotem do Sprzedawcy nieodebranego Zamówienia, zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 5 dni roboczych od anulowania Zamówienia.
 8. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Zamówienia w Terminie Dostawy z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego Terminu Dostawy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta lub anulowania Zamówienia.

 

VII. Płatności on-line

 1. Klient dokonuje płatności za Zamówienie podczas składania Zamówienia. Dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za Zamówienie (dalej jako Płatności on-line):

Bezpieczne zakupy są możliwe poprzez PayPro S.A (serwis Przelewy24) metodami płatniczymi takimi jak:

– przelewy bankowe (online)

– blik

– karta płatnicza

 1. W celu dokonania Płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę Płatności on-line jest: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nr KRS 0000347935.
 1. Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie dokonania Płatności on-line na podany przez Klienta adres e-mail Klienta.
 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu złożenia Zamówienia. Zamówienia nie opłacone w tym czasie zostaną automatycznie anulowane.

 

VIII  

Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter.

1.Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.

2.W celu aktywacji usługi Newsletter należy:

 1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 3. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie  swojego adresu poczty elektronicznej, udzielić wymaganej zgody lub zgód i aktywować przycisk „Zapisz się”.
 1. Klient może w każdym momencie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link  zawarty w treści (stopka) Newsletter’a. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

 

IX  Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia poprzez wydanie Klientowi  zamówionych Towarów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanych zakupów w obecności osoby dokonującej Dostawy.
 3. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz  Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:
 1. a) na piśmie, na adres: Dziugas Poland sp. z o.o. , Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
 2. b) pocztą elektroniczną, na adres: info@dziugashouse.pl
 3. c) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie  dziugashouse.pl (przycisk „Formularz kontaktowy”);
 4. d) w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację osobie dokonującej Dostawy.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uznaje się za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres: Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa.
 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli  na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 1. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu  w ten sam sposób w jaki nastąpiła zapłata za Zamówienie, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 1. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub  z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym pisemnie pocztą na adres: Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: info@dziugashouse.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru jest podany jest w Serwisie.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. sery);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 11. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym pkt X Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


×

Zapytaj eksperta ds. sera DŽIUGAS

Państwa dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane w celu oszacowania potrzeb Państwa projektu internetowego oraz złożenia Dziugas Poland Sp.z o.o. najlepszej oferty. Wypełniając niniejszy formularz, akceptują Państwo zasady opisane w naszej Polityce Prywatności