Regulamin

sklepu internetowego SHOP DZIUGAS HOUSE

 

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego SHOP DZIUGAS HOUSE.
 1. Właścicielem SHOP DZIUGAS HOUSE jest Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 000,00 złotych, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 1. Dziugas Poland sp. z o.o. w Warszawie, za pośrednictwem SHOP DZIUGAS HOUSE  świadczy usługi zapoznania się z asortymentem SHOP DZIUGAS HOUSE, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: www.dziugashouse.pl oraz Dostaw Towarów.
 2. Klient korzystający ze sklepu SHOP DZIUGAS HOUSE może kontaktować się z jego właścicielem na adres strony internetowej www.dziugashouse.pl, na adres ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, na adres poczty elektronicznej info@dziugashouse.pl lub pod numerem telefonu +48 535631755.
 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego SHOP DZIUGAS HOUSE (dalej „Regulamin”), po jego zaakceptowaniu przez Klienta (zaznaczeniu przy zakupie Towaru pola akceptacji Regulaminu SHOP DZIUGAS HOUSE) i złożeniu Zamówienia Towaru przez Klienta staje się elementem treści Umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą i jest wiążącym dla stron dokumentem prawnym, w którym określono prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki zakupu Towaru i płatności za niego, procedurę Dostawy i Zwrotu Towaru, odpowiedzialność stron oraz inne regulacje związane z umową sprzedaży w SHOP DZIUGAS HOUSE. Każdy Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Przy dokonywaniu przez Klienta zakupów w sklepie SHOP DZIUGAS HOUSE stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia, dlatego Klient winien zapoznać się z Regulaminem przy każdym zakupie.
 3. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej dziugashouse.pl oraz w wersji drukowanej w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy Cheese Dziugas House ul. Dobra 42,00-312 Warszawa.
 4. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 000,00 złotych, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca          2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku         z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca        2014 r.

 

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w SHOP DZIUGAS HOUSE (Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta).
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w SHOP DZIUGAS HOUSE, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Serwis (Strona Internetowa) – platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem:  www.dziugashouse.pl, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów. Zakazuje się używania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający prawa lub dobra osobiste osób trzecich, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

Obsługę Serwisu prowadzi, Žemaitijos Pienas UAB, Sedos g. 35A, Telšiai.

 1. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.
 2. Towar/Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę w SHOP DZIUGAS HOUSE, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.
 1. Administrator Danych Osobowych – Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 000,00 złotych, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia   8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku  z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca  2014 r.
 1.  Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login i Hasło.
 2. Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie z SHOP DZIUGAS HOUSE.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie z SHOP DZIUGAS HOUSE.
 4. Adres e-mail  – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu “Moje Konto”.
 5. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w SHOP DZIUGAS HOUSE, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.
 6.  Koszyk – element oprogramowania SHOP DZIUGAS HOUSE, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości  oraz ich modyfikację.
 7. Zamówienie oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu.
 8. Obszar Dostawy – obszar, na którym Sprzedawca zapewnia dokonywanie Dostaw. Dostawy nie będą dokonywane poza Obszarem Dostawy. Obszaru Dostawy obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Dostawca – wybrany przez Sprzedawcę, na podstawie odrębnej umowy, podmiot wykonujący Dostawę Zamówienia z SHOP DZIUGAS HOUSE.
 10. Dostawa – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.
 11. Adres Dostawy – adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy, znajdujący się na Obszarze Dostawy.
 12. Termin Dostawy – data Dostawy określona przez Dostawcę, wskazana przy składaniu Zamówienia przez Klienta.
 13. Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta lub inną osobę pod Adresem Dostawy.
 14. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu SHOP DZIUGAS HOUSE, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, przesyłanie Newslettera.
 15. Newsletter –  usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.
 16. Cheese Dziugas House – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem:                   ul. Dobra 42,0-312 Warszawa.
 17. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, plik pdf, wiadomość e-mail.
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

III. Rejestracja

 1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem SHOP DZIUGAS HOUSE, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
 3. Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W celu utworzenia Konta Klienta poza procesem zawarcia Umowy wymagane jest podanie adresu e-mail. W trakcie realizacji procesu składania Zamówienia i zawierania Umowy wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Adres  Dostawy. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą Klient winien podać pełne oznaczenie Przedsiębiorcy i numer NIP. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.
 4.  Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości i aktualności danych osobowych. Klient jest odpowiedzialny za to by dane podane w formularzu rejestracyjnym były dokładne i poprawne. W wypadku, gdy dane podane w formularzu rejestracyjnym ulegają zmianie Klient winien dokonać ich aktualizacji. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Klientowi lub osobom trzecim wskutek tego, że Klient wskazał dane niezgodne z prawdą, niepełne, nieaktualne lub nie dokonał ich aktualizacji po zmianie.
 5. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące Hasła (liczba i rodzaj znaków) przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.
 6. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 7. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie SHOP DZIUGAS HOUSE oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.
 8. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 1. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie Klient zgadza się:

– na gromadzenie, przechowywanie, systematyzowanie, wykorzystanie i przetwarzanie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie danych osobowych przekazanych przez Klienta bezpośrednio lub pośrednio poprzez Rejestrację i odwiedzenie sklepu SHOP DZIUGAS HOUSE;

– aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta informacje dotyczące Umów zawieranych w ramach Sklepu, jak również potwierdzenia zawarcia tych Umów, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną na Adres e-mail.

 1. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.
 1. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia swojego Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić poprzez skierowanie do Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta (stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta) na adres: info@dziugashouse.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: Dziugas Poland sp. z o.o., ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa. Po otrzymaniu takiego żądania przez Sprzedawcę Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte z systemu informatycznego Sprzedawcy, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania żądania Klienta.

Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta.

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1) korzystanie przez Klienta z Konta Klienta lub Sklepu z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich, lub Regulaminu,

2) zaprzestanie korzystania z Konta Klienta przez co najmniej 3 lata liczone od ostatniego logowania do Konta Klienta, przy czym jeżeli Klient zaloguje się do Konta Klienta  w okresie wypowiedzenia to wypowiedzenie uznaje się za niedokonane.

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, do których należą:

1) powtarzające się naruszenia Regulaminu przez Klienta, pomimo otrzymania ostrzeżenia od Sprzedawcy z zagrożeniem możliwością wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie dopuszczenia się kolejnego naruszenia,

2) rażące naruszenie przez Klienta Regulaminu polegające w szczególności na dopuszczeniu się działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub jeżeli z okoliczności wynika uporczywe, wielokrotne nadużycie przez Klienta poprzez celowe składanie Zamówień jedynie po to by je następnie anulować lub nie dokonać Odbioru Towaru,

3) ujawnienie okoliczności, że Klient dokonuje Rejestracji i posiadania Konta Klienta, niezgodnie z Regulaminem.

14.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta Sprzedawca składa na Adres e-mail.

 1. W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić ponownej Rejestracji i utworzenia Konta Klienta Klientowi, któremu wypowiedziano umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć liczbę zarejestrowanych Klientów w SHOP DZIUGAS HOUSE, biorąc pod uwagę możliwości techniczne systemu Serwisu.

 

 1. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy
 1. Zamówienia Klientów przyjmowane są przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Dostawy.
 3. Złożenie Zamówienia z Dostawą na adres poza Obszarem Dostawy nie jest możliwe.
 4. Koszt Dostawy oraz przewidywany Terminy Dostawy są widoczne w Koszyku. Składając Zamówienie Klient akceptuje koszt Dostawy, który jest dodawany do końcowej płatności za Zamówienie, jak również wskazuje Adres Dostawy i numer telefonu do kontaktu.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia  przez Klienta Zamówienia w Serwisie: dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 

Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez SHOP DZIUGAS HOUSE Klient powinien:

 • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
 • włączyć obsługę plików cookies,
 • posiadać aktywne konto e-mail.

 

Korzystanie z SHOP DZIUGAS HOUSE może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej, z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dla uniknięcia tych niebezpieczeństw zaleca się by Klienci stosowali właściwe środki techniczne minimalizujące zagrożenia, w szczególności w postaci programów antywirusowych.

 

 1. Klient składa Zamówienie  wybierając Towary z oferty SHOP DZIUGAS HOUSE. Dodawanie Towarów do  Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako “Do koszyka”. Koszyk znajduje się w menu SHOP DZIUGAS HOUSE,      w prawym górnym rogu.
 1. Następnie:
 • Klient wybiera:

–  sposób Dostawy: przesyłka kurierska albo odbiór w Cheese Dziugas House,

–  formę płatności: zapłata on-line a w przypadku Odbioru Zamówienia w Cheese Dziugas House także przy odbiorze.

Klient, który chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany  do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta,

 

 • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Zapłać teraz”,

 

 • na tym etapie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin,

 

 • na adres e-mail Klienta przesłana będzie wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia i wiadomość potwierdzająca dokonanie zapłaty.

 

 

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na Adres e-mail Klienta (tym samym Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki Umowy przesyłając je na Trwałym nośniku).

 

 

 1. Warunki sprzedaży 
 1. Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny podane są w polskich złotych.
 2. Sprzedawca zastrzega, że może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakupie określonych Towarów, w tym ograniczenia uzależnione od wartości zamówienia Klienta. W każdym przypadku o ograniczeniach Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku niedostępności w SHOP DZIUGAS HOUSE Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedawca  niezwłocznie powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości lub w części. Towary niedostępne nie zostaną dostarczone Klientowi.
 4. Jeżeli Klient zapłacił za Towary przy Zamówieniu, zwrot ceny za Towar opłacony przez Klienta, ale niedostarczony zostanie dokonany Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni od upływu Terminu Dostawy.
 5. Jeżeli jest to zaznaczone przy składaniu Zamówienia, Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę za opakowanie, w którym Towary zostaną dostarczone. Kwota za opakowanie, jeśli występuje, będzie automatycznie doliczana do wartości Koszyka. Wysokość opłaty za opakowanie jest widoczna podczas składania Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Dostawcy pod wskazanym numerem telefonu.
 7. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru w Terminie Odbioru Zamówienia i zapłaty wskazanej przez Sprzedawcę ceny za Towary.
 8. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów promocyjnych obejmujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 9. Promocje w SHOP DZIUGAS HOUSE dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.
 10. Sprzedawca realizując Zamówienie poprzez Dostawcę przekazuje Towar Dostawcy wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia (na życzenie Klienta faktura przesyłana jest na Adres e-mail).

 

 1. Dostawa i Odbiór Towarów
 1. Sprzedawca realizuje Dostawy wyłącznie na Obszarze Dostawy.
 2. Opłaty za Dostawę są widoczne podczas składania Zamówienia.  Opłata za Dostawę obciąża Klienta, chyba że postanowiono inaczej.
 1. Przed dostawą Towaru Klient otrzyma wiadomość SMS lub powiadomienie na Adres e-mail, w zależności od opcji stosowanej przez Dostawcę, z numerem przesyłki oraz linkiem internetowym. Ze względu na specyfikę Towaru Klient nie powinien przekierowywać przesyłki do paczkomatu, ponieważ w takim wypadku może dojść do naruszenia wymaganego dla wszystkich Towarów reżimu temperaturowego, co wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru.
 2. Klient jest zobowiązany do Odbioru Zamówienia od Dostawcy we wskazanym w Zamówieniu Terminie Dostawy i pod wskazanym przez Klienta Adresem Dostawy.
 1. Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od Dostawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp/dojazd do miejsca przeznaczenia, stan zagrożenia epidemiologicznego).
 2. Osoba która nawiąże kontakt z Dostawcą pod Adresem Dostawy w sprawie Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną do odbioru Zamówienia.
 3. Dostawca zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia kompletności oraz stanu dostarczonych Towarów.
 4. Klient poinformuje Dostawcę jeżeli podczas Dostawy stwierdzi niekompletność Zamówienia, dostarczenie Towarów nieobjętych Zamówieniem lub wady Towarów. Okoliczności te zostaną odnotowane w dokumencie dostawy.
 5. Klient lub osoba upoważniona przez Klienta potwierdza dokonanie Dostawy podpisując dokument Dostawy. Za podpisanie dokumentu Dostawy uważa się w szczególności złożenie podpisu na wyświetlaczu urządzenia elektronicznego. W okresie obowiązywania na obszarze RP stanu epidemii, w szczególności w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz trzydziestu dni po jego odwołaniu, za zgodą Klienta, możliwe jest odstąpienie od podpisania przez Klienta dokumentu Dostawy.
 6.  W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Terminie Dostawy i w dodatkowym terminie wskazanym przez Dostawcę, Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.
 7. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nieodebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie, pomniejszona o koszty Dostawcy związane z Dostawą i zwrotem do Sprzedawcy nieodebranego Zamówienia, zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 5 dni roboczych od anulowania Zamówienia.
 8. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Zamówienia w Terminie Dostawy z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego Terminu Dostawy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta lub anulowania Zamówienia.

 

VII. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności w chwili składania Zamówienia (dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę) lub przy Odbiorze Towaru jeżeli Odbiór następuje w Cheese Dziugas House.
 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  1) przy Odbiorze Zamówienia w Cheese Dziugas House:

– gotówką – zapłata należności następuje w polskich złotych,

– kartą płatniczą lub kredytową,

– BLIK-iem,

2) przy składaniu Zamówienia (dalej jako Płatności on-line):

Bezpieczne zakupy są możliwe poprzez PayPro S.A (serwis Przelewy24) metodami płatniczymi takimi jak:

– przelewy bankowe (online)

– blik

– karta płatnicza

 1. W celu dokonania Płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online z którym współpracuje Sprzedawca.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę Płatności on-line jest: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nr KRS 0000347935.
 2. W celu dokonania płatności elektronicznej Klient zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 3.  Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie dokonania Płatności on-line na podany przez Klienta adres e-mail Klienta.
 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu złożenia Zamówienia. Zamówienia nie opłacone w tym czasie zostaną automatycznie anulowane.

 

VIII  Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter.

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.
 2. W celu aktywacji usługi Newsletter należy:
 1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 3. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie  swojego adresu poczty elektronicznej, udzielić wymaganej zgody lub zgód i aktywować przycisk „Zapisz się”.
 1. Klient może w każdym momencie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link  zawarty w treści (stopka) Newsletter’a. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

 

IX  Rękojmia konsumencka

(dotyczy składania reklamacji przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta)

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową, bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową (rękojmia) stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może:
  • żądać naprawy lub wymiany Towaru;

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Szczegóły są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
 2. b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 3. c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z Umową;
 4. d) niezgodność Towaru z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy;
 5. e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z  Umową jest istotna.

Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, realizacją Umowy lub w związku z realizacją przez Sprzedawcę usług określonych w punktach III i VIII Regulaminu oraz dotyczące działania Serwisu, Klient może składać w dowolnej formie, w tym między innymi:
  • pisemnie na adres: Dziugas Poland Sp. z o.o., ul. Koszykowa 61, 00-607 Warszawa, lub
  • pocztą elektroniczną, na adres info@dziugashouse.pl

lub

 • w przypadku wykrycia niezgodności Towaru z Umową w chwili Odbioru Towaru, Klient może zgłosić reklamację pracownikowi Cheese Dziugas House lub odpowiednio Dostawcy.
 1. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie uważa się, że uznał reklamację.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
 3. W treści reklamacji Klient powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych. Sprzedawca zachęca, jeżeli jest to możliwe, o dołączanie do reklamacji zdjęć przedstawiających niezgodność Towaru z umową i jego wad, co może pozwolić na sprawniejsze rozpatrzenie niektórych reklamacji i, w zależności od zgłaszanych żądań lub  podstaw reklamacji, może pozwolić na wyeliminowanie konieczności dostarczania, odbioru lub wysyłki Towaru. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (paragon, faktura) może ułatwić rozpatrzenie reklamacji ale w żadnym przypadku nie jest niezbędne do złożenia reklamacji.
 4. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny lub od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Cheese Dziugas House jeśli tam Klient dokonał Odbioru Towarów.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca informuje, że do Umów zawartych przed tą datą, przez Konsumentów i Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta, stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi tj. przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.

 

X . Reklamacje Przedsiębiorców

 1. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta (Przedsiębiorcy) do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi (Przedsiębiorcy) ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom (Przedsiębiorcom) z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient (Przedsiębiorca) zapłacił Sprzedawcy za zakup danego Towaru.

 

 

 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub  z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym pisemnie pocztą na adres: Dziugas Poland sp. z o.o. , ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: info@dziugashouse.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru jest podany jest w Serwisie.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. sery);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie XI przysługuje Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca.

 

XII. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ) jest:

Dziugas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000698498, REGON 368496450, NIP 5223102533, BDO 000535204, z kapitałem zakładowym w wysokości 90.000,00 złotych, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
 1. realizacji i obsługi zamówień SHOP DZIUGAS HOUSE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych,
 3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
 5. udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
 6. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
 7. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe i prawne.   W przypadku płatności on-line dane osobowe będą przekazywane do firmy obsługującej transakcję online.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

 1. Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
 1. dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;
 2. w przypadku założenia Konta Klienta  – w systemie informatycznym obsługujący SHOP DZIUGAS HOUSE – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;
 3. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 5. jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora Danych Osobowych, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora Danych Osobowych.
 1. Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie SHOP DZIUGAS HOUSE, prezentowaniu ich w Serwisie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez SHOP DZIUGAS HOUSE co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

 1. Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres Administratora  Danych Osobowych.

 

XIII Obsługa plików cookies

Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie Polityka Prywatności.

 

XIV Zabezpieczenia

 1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna SHOP DZIUGAS HOUSE zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, integralności i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 2. Wszelkie czynności przetwarzania są realizowane z uwzględnieniem i bezwzględnym stosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016.
 3. Dostęp do danych osobowych Klientów ma Administrator Danych Osobowych prowadzący sklep internetowy na stronie www.dziugashouse.pl
 4. Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.

 

XV Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się z SHOP DZIUGAS HOUSE za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dziugashouse.pl lub pod numerem telefonu: 535 631 755 za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie SHOP DZIUGAS HOUSE  www.dziugashouse.pl

 

 

XVI Postanowienia końcowe

1.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. W każdej chwili Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:
 3. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 4. zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
 5. konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu ;
 6. zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres: info@dziugashouse.pl lub pisemnie pocztą na adres: Dziugas Poland sp. z o.o., ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.
 8. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
 9. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku rozwiązania w drodze negocjacji, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

 

 

 

Adresat:
Dziugas Poland sp. z o.o.

 1. Koszykowa 61

00-667 Warszawa

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących Towarów:

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Data odbioru Towaru
i numer Zamówienia
 
Imię i nazwisko Klienta  
Adres Klienta  
Data  
Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

 

 ×

Zapytaj eksperta ds. sera DŽIUGAS

Państwa dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane w celu oszacowania potrzeb Państwa projektu internetowego oraz złożenia Dziugas Poland Sp.z o.o. najlepszej oferty. Wypełniając niniejszy formularz, akceptują Państwo zasady opisane w naszej Polityce Prywatności